ประกวดภาพถ่าย ปี 2564 – 2565 หัวข้อ “สมุทรสาคร ยังคงสวยงาม (Sakhon Still Alive)”

by Happy Wonder

ขอเชิญ ประกวดภาพถ่าย ปี 2564 – 2565
หัวข้อ “สมุทรสาคร ยังคงสวยงาม (Sakhon Still Alive)”

ชิงเงินรางวัลกว่า 120,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และประกาศนียบัตร
หมดเขต 10 มกราคม 2565

📸 ถ่ายทอดความสวยงาม สร้างแรงบันดาลใจ สะท้อนให้เห็นคุณค่าทางศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ในปี 2564 – 2565
ขอเน้น ภาพถ่ายที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คนในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อแสดงว่า สาครยังดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างสวยงาม

📍ดาวน์โหลด
📋 กติกาการประกวด : https://tinyurl.com/e36wdydf
📝ใบสมัคร : https://tinyurl.com/2yhpkbmh

กติกาการประกวด

หัวข้อการประกวด สมุทรสาครยังคงสวยงาม (Sakhon Still Alive)
ชิงเงินรางวัลกว่า 120,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และประกาศนียบัตร

ประเภทของภาพถ่าย ภาพถ่ายดิจิตัล หรือฟิล์ม
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน ประชาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศและอายุ
ลักษณะของภาพ ถ่ายทอดความสวยงาม สร้างแรงบันดาลใจ สะท้อนให้เห็นคุณค่าทางศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ในปี 2564 – 2565

คำอธิบายเพิ่มเติม
ขอเน้นภาพถ่ายที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คนในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อแสดงว่า สาครยังดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างสวยงาม

หลักเกณฑ์และกฎกติกาในการส่งภาพประกวด
1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ในหัวข้อ “สมุทรสาครยังคงสวยงาม”
2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้องดิจิตอล กล้องมือถือ และกล้องบรรจุฟิล์มสร้างสรรค์โดยใช้ เทคนิคอิสระ ไม่จำกัดรูปแบบ สามารถตกแต่งภาพได้ แต่อย่าให้เกินจากความเป็นจริง (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน) กรณีใช้โดรนถ่ายภาพกรุณาแนบใบอนุญาตการบินแนบมาพร้อมใบสมัครด้วย
3. การส่งภาพถ่ายให้บันทึกไฟล์ในรูปแบบสกุล .jpg กรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง ด้านยาวและกว้างของภาพต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 2,048 พิกเซล และมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล ไม่ใส่ลายน้ำ หรือเว้นขอบภาพ
4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ – นามสกุลจริง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์อย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้
5. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามของผู้อื่นโดยเด็ดขาด
6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย พร้อมระบุชื่อไฟล์ภาพถ่ายเรียงลำดับ และสถานที่ที่ถ่ายภาพนั้นๆ ถ้าภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
7. ผู้เข้าประกวดแต่ละท่านสามารถส่งผลงานภาพถ่าย ส่งได้ไม่เกิน 10 ภาพ แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
8. ภาพที่เข้าร่วมประกวดต้องเป็นภาพถ่ายใหม่ภายในปี 2564 – 2565 เท่านั้น
9. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อนไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะหรือภายในของสมาคมชมรมหรือองค์กรอื่นใด
10. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
11. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ
12. ภาพถ่ายและไฟล์ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน
13. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกฎกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นจะตัดสินรางวัลที่ได้รับ และตัดสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งต่อไป ส่วนข้อผิดพลาดอื่นๆที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรืออื่นๆ คณะกรรมการอาจตัดสินให้ภาพนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณีผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกฎกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลขวัญใจมหาชน จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และประกาศนียบัตร

การนำส่งผลงานภาพถ่าย ส่งภาพและใบสมัครมาที่ E-mail : colorofsk@gmail.com
หมดเขตรับผลงาน 10 มกราคม 2565
รางวัลขวัญใจมหาชน พิจารณาการโหวตทาง Facebook : Color of Samut Sakhon
กติกาและวันที่เริ่มโหวตจะประกาศให้ทราบหน้าเพจอีกครั้ง
โทรศัพท์ : จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม (สมุทรสาคร , สมุทรสงคราม) 0-3475-2847 หรือ 081-620-9989, 081-629-4621
ประกาศรายชื่อผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล วันที่ 25 มกราคม 2565
ทางเว็บไซต์ Facebook : Color of Samut Sakhon , TATSamutSongkhram

Related Posts